Comissió Informàtica

Associació de families de l'Escola Pompeu Fabra de Lloret de Mar


Comissió Informàtica

La comissió  Informàtica s’encarrega de donar suport a l’escola en temes informàtics.

Durant el curs 2013/2014, l’AMPA va comprar l’equipament informàtic per habilitar 12 ordinadors al aula d’informàtica de l’Ampa.

L’AMPA va contractar un tècnic encarregat del manteniment de tots els equips i sistemes informàtics de l’escola: la comissió d’informàtica va gestionar conjuntament amb l’escola el seguiment de la feina del tècnic.

Degut a la necessitat de substituir part dels ordinadors que s’havien quedat obsolets, l’AMPA va subvencionar el 50% de la compra de 30 ordinadors nous i de la reorganització de la xarxa del col·legi.

Aquest nou curs, la comissió d’informàtica te com objectiu principal millorar la comunicació amb els socis mitjançant l’actualització de la web de l’AMPA.